Walne Zgromadzenie SKS Start S.A.

Uchwała Nr 1 z dnia 30 marca 2021 r.

Zarządu spółki pod firmą: Sportowy Klub Speedway’a Start Spółka Akcyjna z siedzibą w Gnieźnie w sprawie: zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie § 15 ust. 2 Statutu, Zarząd Spółki zwołuje na dzień 29 kwietnia 2021 r. o godz. 16:00, w siedzibie Spółki w Gnieźnie, przy ulicy Wrzesińskiej 27-29, 62-200 Gniezno, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia ważnych uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 20.04.2020 do 31.10.2020.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 20.04.2020 do 31.10.2020.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności rady w roku obrotowym od 20.04.2020 do 31.10.2020 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 20.04.2020 do 31.10.2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 20.04.2020 do 31.10.2020.
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 20.04.2020 do 31.10.2020.
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 20.04.2020 do 31.10.2020.
 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 20.04.2020 do 31.10.2020.
 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 20.04.2020 do 31.10.2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 statutu Spółki.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU:

Zmiana treści § 16 w ten sposób, że:
Skreśla się lit. g.
Zmiana oznaczenia lit. h-o na g-n.