I. Definicje
• „Klub” – oznacza Gnieźnieńskie Towarzystwo Motorowe START
• „Siedziba” – ul. Wrzesińska 27-29, 62-200 Gniezno
• „Dane Klubu” – NIP: 7842499825; REGON: 36457771400000
• „Zawody” – oznacza zawody żużlowe organizowane przez Klub;
• „KK” – oznacza Kartę Kibica GTM Start Gniezno Cashback Card;
• „Kibic” – oznacza posiadacza KK;
• „Regulamin” – oznacza Regulamin Karty Kibica GTM Start Gniezno Cashback Card
• „Dowód tożsamości”- oznacza dowód tożsamości zawierający fotografię oraz czytelny numer PESEL (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, kartę pobytu).

II. Postanowienia ogólne Regulaminu:
1. Regulamin ustanawia zasady wydawania KK i sprzedaży pakietu VIP KK
2. Identyfikacja – KK to brandingowa karta plastikowa, emitowana przez GTM Start Gniezno, z  paskiem umożliwiającym czytelny podpis. Każda karta zaopatrzona jest w unikalny kod kreskowy
3. Wydawanie KK i sprzedaż pakietu VIP KK prowadzi Klub na zasadach wyłączności. Klub może autoryzować inne podmioty do dokonywania poszczególnych czynności w tym zakresie.
4. Posiadacz KK akceptuje bez zastrzeżeń Regulaminu oraz Regulaminu Stadionu żużlowego w Gnieźnie
5. Zakazuje się kopiowania, podrabiania, przerabiania lub posługiwania się skopiowanymi, podrobionymi albo przerobionymi Skopiowane, podrobione  albo przerobione KK są nieważne.
6. Przez złożenie wniosku o wydanie KK, wnioskodawca, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach zapewnienia utrzymania bezpieczeństwa na Stadionie, celach marketingowych i handlowych przez Klub. Dane osobowe przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z poz. zm.).
7. Przez złożenie wniosku o wydanie KK wnioskodawca wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz środków komunikacji elektronicznej informacji marketingowych oraz handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204), dotyczących produktów i usług oferowanych przez Klub oraz podmioty przez niego upoważnione.
8. Osobie udostępniającej swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawienia na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z poz. zm.)

III. Zasady wydawania KK i sprzedaży pakietu VIP KK
1.Wydanie KK jest związane z zakupem pakietu VIP KK.
2. Koszt zakupu pakietu VIP KK w sezonie 2017 wynosi 50zł brutto ( uchwala Zarząd Klubu )
3. Płatności możliwa jest tylko gotówką.
4. KK jest kartą imienną, identyfikującą jej posiadacza. Jedna osoba jest uprawiona do posiadania jednej KK.
5. Wydanie KK poprzedza rejestracja na podstawie uzupełnionego formularza
6. Wydanie KK jest możliwy w Siedzibie klubu jak również przy okazji akcji promocyjnych związanych GTM Start Gniezno
7. Wydanie KK jest możliwy jedynie za okazaniem dowodu tożsamości, zgodnego z danymi zawartymi w formularzu.
8. Osoby niepełnoletnie mogą nabyć KK tylko w obecności swojego prawnego opiekuna, za okazaniem przez niego dowodu tożsamości.
9. Kibic jest zobowiązany skontrolować KK niezwłocznie po jej otrzymaniu co do zgodności danych umieszczonych w systemie i na karcie oraz pokwitować jej odbiór na odrębnym formularzu.
10. Klub zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży KK. Odmowa wydania KK następuje w drodze uchwały Zarządu Klubu. Uchwałę doręcza się wraz z uzasadnieniem na adres wskazany w formularzu. Odwołanie od uchwały nie przysługuje.
11. Klub nie przyjmuje zwrotu otrzymanych KK.
12. W przypadku utraty KK należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Klub w formie pisemnej.
13. W przypadku utraty KK następna KK będzie odpłatna i wydana na pisemne żądanie posiadacza.
14. W przypadku złamania któregokolwiek z punktów Regulaminu albo Regulaminu Stadionu żużlowego w Gnieźnie, Klub jest uprawniony do unieważnienia KK. O unieważnieniu KK i przyczynach unieważnienia Klub informuje Kibica. Unieważnienie następuje w drodze uchwały Zarządu Klubu. Uchwałę doręcza się wraz z uzasadnieniem na adres Kibica wskazany w formularzu. Odwołanie od uchwały nie przysługuje.
15. Po unieważnieniu KK możliwe jest złożenie wniosku o ponowne wydanie KK.
Cenę za ponowne wydanie KK w danym sezonie określa uchwała Zarządu Klubu.

IV Rabaty i zniżki
1. Klient – osoba która nabędzie Kartę, uprawniona na podstawie karty do uzyskiwania korzyści w formie zwrotu pieniędzy i punktów, zniżek oraz promocji u Partnerów  tzw. „Cashback i shopping poinds
2. „Cashback” – zwrot pieniędzy określonego procentem od dokonanych zakupów u Partnera Handlowego Lyoness dla uczestnika porgramu lojalnościowego Lyoness. Każdorazowo, procent „cashback”,ustala poszczególny  Partnerer Handlowy i wynosi odpowiednio od 1% do 5 %
3. Punkt sprzedaży – miejsce sprzedaży towarów lub usług wymienione w liście punktów, gdzie klient może korzystać ze zniżek, rabatów na cały asortyment lub tylko wybrane towary lub usługi. Szczegółowa lista punktów znajduje się na stronie internetowej www.lyoness.pl
4. Sprzedawca – firma przystępując do programu zobowiązuje się do udzielania klientom zwrotu pieniędzy za zakupy na cały asortyment lub na wybrane towary czy usługi w wysokości ustalonej przy przystępowaniu do programu.
5. Profity – cashback i shopping poinds, deals,  zniżki, upusty, lub gratisy oferowane prze Sprzedawcę.
6. KK upoważnia do darmowego wstępu na imprezy organizowane przez kluby Vehikuł Czasu w Gnieźnie, Wągrowcu oraz Środzie Wielkopolskiej i Klub Best we Wrześni. Obowiązuje w piątki do godziny 23.00 oraz w dodatkowe, dni jeśli jest organizowana impreza. Darmowy wstęp do klubów Vehikuł Czasu oraz Klubu Best dla posiadacza KK nie przysługuje w soboty, Święta oraz przy okazji koncertów i imprez cyklicznych organizowanych przez kluby. Posiadacz KK uzyskuje 50% zniżki na wstęp do lokalu w soboty oraz wybrane święta. Każdorazowo, posiadacz KK zostanie poinformowany o możliwościach promocyjnych KK w danym dniu.
7. KK upoważnia do 20 % rabatu na zakup gadżetów GTM Start Gniezno
8. Lista punktów oferujących ulgi i rabaty dla właścicieli Karty dostępna jest na stronie internetowej https://www.lyoness.com/pl/search/partner.
9. Liczba punktów jak i oferowane rabaty mogą się zmieniać w czasie trwania programu.

V Postanowienia końcowe
1. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej uchwały zarządu Klubu oraz podania do publicznej wiadomości, co najmniej na oficjalnej internetowej stronie Klubu oraz w jego Siedzibie.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest sąd powszechny właściwy według siedziby Klubu.
3. Postanowienia niniejszego regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a wszelkie spory mogące powstać na tle jego stosowania rozstrzygane są także według prawa polskiego
4. Ważność Pakietu VIP KK upływa po 12 m-cach od jej zakupu