Stadion – regulamin

REGULAMIN  STADIONU ŻUŻLOWEGO – GNIEZNO, UL. WRZESIŃSKA

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stadion jest obiektem stanowiącym własność Miasta Gniezna i zarządzanym przez Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji, zwany w dalszych postanowieniach niniejszego regulaminu GOSIR.
  Stadion nie jest obiektem powszechnie dostępnym. Prawo przebywania na nim mają osoby biorące udział w powszechnie dostępnych imprezach sportowych, w czasie ich trwania, na zasadach określonych przez organizatorów tych imprez oraz określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Stadion służy do organizacji imprez sportowych, w szczególności zaś do przeprowadzania zawodów żużlowych, treningów oraz innych imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych o charakterze masowym.
 3. Działalność gospodarcza na terenie obiektu oraz przeprowadzanie wszelkiego rodzaju imprez wymaga uprzedniego uzgodnienia i zgody Dyrektora GOSIR. Zgody wymaga również prowadzenie tego rodzaju działalności w czasie imprez sportowych.
 4. Umieszczanie na stadionie jakichkolwiek urządzeń lub przedmiotów, w szczególności zaś reklam wymaga uprzedniej, pisemnej zgody GOSIR.
 5. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji.

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOSIR

 1. GOSIR nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody wyrządzone osobom lub szkody w mieniu powstałe w czasie organizowanych na stadionie imprez.
 2. Organizator przeprowadzanych imprez masowych, w tym również imprez, na które wstęp jest wolny, zwany dalej organizatorem obowiązany jest do stosowania się do wymogów powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie związanym z korzystaniem ze stadionu, w tym w szczególności do stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 62, poz.504, z późniejszymi zmianami).
 3. GOSIR ma prawo do interweniowania w przypadku nie zachowania przez organizatora warunków bezpieczeństwa na stadionie, w przypadku nie stosowania się do wymogów obowiązujących przepisów prawa lub zasad określonych w niniejszym regulaminie. Interwencja może polegać na podjęciu wszelkich dostępnych działań, w tym wezwaniu Policji, a także przerwaniu lub zakończeniu imprezy przed ustalonym czasem jej trwania.

3. IMPREZY MASOWE

 1. W czasie trwania imprez masowych przebywać na stadionie oraz korzystać z urządzeń stadionowych mogą tylko osoby upoważnione do tego przez organizatora imprezy, w szczególności zaś osoby posiadające ważny bilet lub innego rodzaju dokument upoważniający do udziału w imprezie. Osoby małoletnie mogą przebywać na stadionie pod wyłączną opieką osób dorosłych.
 2. Osoby nieupoważnione do udziału w imprezie określonej w ust. 1 mogą być przez organizatora usunięte ze stadionu.
 3. Bilet wstępu lub inny dokument uprawniający do przebywania w obiekcie sportowym należy okazywać na każde żądanie służb porządkowych, informacyjnych lub Policji, to jest zarówno przy wstępie na stadion jak i w czasie trwania imprezy.
 4. Widzowie powinni zajmować miejsca określone na bilecie wstępu, jeśli bilet takie wskazania zawiera.
 5. Każdy jest zobowiązany przy wejściu na stadion bez wezwania okazać służbie porządkowej lub informacyjnej swój bilet wstępu lub dowód uprawniający do wstępu i na żądanie wręczyć do sprawdzenia.
 6. Celem identyfikacji osoby wchodzącej na imprezę lub biorącej w niej udział służba porządkowa lub informacyjna może zażądać okazania przez tę osobę dowodu tożsamości.
 7. Służba porządkowa lub informacyjna jest uprawniona do sprawdzania osób, o których mowa w ust. 6 również przy użyciu środków technicznych celem stwierdzenia, czy nie stanowią one zagrożenia dla bezpieczeństwa imprezy z powodu spożycia alkoholu lub narkotyków albo wskutek wnoszenia broni lub przedmiotów niebezpiecznych.
 8. Osoby, które nie posiadają biletów wstępu, osoby nietrzeźwe lub znajdujące się w stanie po użyciu środków odurzających nie będą wpuszczane na stadion.
 9. Każdy, kto przebywa na stadionie powinien się zachowywać tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym.
 10. Widzowie powinni stosować się do zarządzeń policji, straży pożarnej, służb porządkowych lub informacyjnych oraz zaleceń spikera stadionu.
 11. Ze względu bezpieczeństwa widzowie są zobowiązani na żądanie policji lub służby porządkowej zajmować miejsca inne niż wskazane na biletach wstępu, również w innych sektorach.
 12. Wszystkie wejścia, wyjścia, przejścia lub drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym, co oznacza zakaz zajmowania miejsc siedzących lub stojących w tych miejscach.
 13. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego
 14. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Postanowienia ust. 13 stosuje się do tych osób odpowiednio.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. O stwierdzonych wypadkach lub zagrożeniach dla bezpieczeństwa każdy jest obowiązany informować odpowiednie służby.
 2. Zabrania się wnoszenia na stadion: napojów alkoholowych, broni wszelkiego rodzaju, przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, butelek szklanych, przedmiotów o dużej objętości jak drabiny, stołki, krzesła, skrzynie itp. fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych, drzewców do flag i transparentów, instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym, „kominiarek” mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez organa policji i służby porządkowe.
 3. Na terenie obiektu ponadto obowiązują zakazy:
  • Przyjmowania środków odurzających.
  • Wprowadzania psów.
  • Wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone dla powszechnego użytku szczególnie płoty, mury, ogrodzenia toru, zamknięcia, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy, wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (np. toru żużlowego, pasa bezpieczeństwa wokół toru, sektora buforowego w przypadku obecności kibiców gości w sektorze nr 16, parku maszyn oraz parkingu pojazdów technicznych, boiska, pomieszczeń wewnętrznych, pomieszczeń służbowych).
  • Rzucania jakimikolwiek przedmiotami, w szczególności w stronę innych osób lub w kierunku toru żużlowego.
  • Rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świecących.
  • Rozdawania druków lub reklam.
  • Przeprowadzania jakichkolwiek zbiórek, w tym również na cele charytatywne bez uprzedniej zgody GOSIR.
  • Umieszczenia napisów na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania lub oklejania.
  • Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami.
  • Zaśmiecania stadionu w inny sposób niż określony w ust. 3.9 szczególnie przez rzucanie przedmiotów.
  • Zasłaniania twarzy lub innego maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez organa policji lub służb porządkowo – informacyjnych.
 4. W przypadku wnoszenia na stadion przedmiotów, których posiadanie zgodnie z niniejszym regulaminem nie jest dozwolone mogą być one zatrzymane przez służby porządkowo – informacyjne lub policję, bez prawa do żądania ich zwrotu przez osobę, która usiłowała je wnieść lub też posiadała w czasie trwania imprezy.
 5. Regulamin umieszczony jest po lewej stronie trybuny głównej – udostępniony dla uczestników imprezy masowej.
 6. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania obiektu lub innego rodzaju uwagi należy zgłaszać u kierownictwa obiektu, w siedzibie GOSIR przy ul. Jolenty 5, w Gnieźnie lub telefonicznie pod nr 061 424 86 00.

Dyrektor GOSiR