Sportowy Klub Speedway’a Start Spółka Akcyjna – statut

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Firma Spółki

 1. Spółka działać będzie pod firmą: Sportowy Klub Speedway’a Start Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu: „Sportowy Klub Speedway’a Start” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.        
 2. Założycielem Spółki jest „Gnieźnieńskie Towarzystwo Motorowe Start”.

§ 2 Przedmiot działalności Spółki

Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

 1. 93.12.Z. Działalność klubów sportowych.-
 2. 93.11.Z. Działalność obiektów sportowych.
 3. 93.19.Z. Pozostała działalność związana ze sportem.
 4. 93.29.Z. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
 5. 85.51.Z. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
 6. 93.13.Z. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej      
 7. 96.04.Z. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.      
 8. 52.21.Z. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 9. 77.21.Z. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego. 
 10. 77.29.Z. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego.
 11. 79.12.Z. Działalność organizatorów turystyki.
 12. 79.11.B. Działalność pośredników turystycznych
 13. 79.11.A. Działalność agentów turystycznych.
 14. 79.90.A. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
 15. 79.90.B. Działalność w zakresie informacji turystycznej.
 16. 79.90.C. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 17. 55.10.Z. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania.
 18. 55.20.Z. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.
 19. 55.90.Z. Pozostałe zakwaterowanie.
 20. 73.11.Z. Działalność agencji reklamowych.
 21. 73.12.A. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji.
 22. 73.12.B. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 23. 73.12.C. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet).  
 24. 73.12.D. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach.
 25. 73.20.Z. Badanie rynku i opinii publicznej.
 26. 70.21.Z. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja.
 27. 70.22.Z. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
 28. 74.90.Z. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 29. 85.60.Z. Działalność wspomagająca edukację.
 30. 41.10.Z. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.
 31. 68.10.Z. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
 32. 68.20.Z. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
 33. 58.11.Z. Wydawanie książek.
 34. 58.12.Z. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych).
 35. 58.13.Z. Wydawanie gazet.
 36. 58.14.Z. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.
 37. 58.19.Z. Pozostała działalność wydawnicza.
 38. 32.99.Z. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 39. 47.11.Z. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.
 40. 47.19.Z. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.
 41. 47.24.Z. Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
 42. 47.25.Z. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
 43. 47.71.Z. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
 44. 47.64.Z. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
 45. 47.81.Z. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach.
 46. 47.82.Z. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach.
 47. 47.89.Z. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach.
 48. 47.99.Z. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
 49. 56.10.A. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.
 50. 56.10.B. Ruchome placówki gastronomiczne.
 51. 56.30.Z. Przygotowywanie i podawanie napojów.
 52. 56.29.Z. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna.
 53. 59.20.Z. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.
 54. 63.99.Z. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 55. 74.10.Z. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.
 56. 93.29.Z. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
 57. 96.09.Z. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 58. 45.40.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich.
 59. 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Jeżeli prowadzenie któregokolwiek z wyżej wymienionych rodzajów działalności wymaga uzyskania szczególnego zezwolenia lub koncesji, Spółka rozpocznie taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.  

§ 3 Czas trwania i rok obrotowy Spółki

 1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
 2. Rok obrotowy i podatkowy Spółki będzie okresem od dnia 1 listopada do 31 października następnego roku.    
 3. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 października 2020 roku.

§ 4 Siedziba Spółki

Siedzibą Spółki jest Gniezno.

§ 5 Obszar działalności Spółki

 1. Spółka może prowadzić swą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
 2. Spółka może prowadzić działalność w zakresie określonym przez przedmiot działalności, samodzielnie lub z udziałem osób trzecich. Spółka w szczególności może powoływać swoje filie w Polsce oraz za granicą oraz posiadać udziały i akcje w innych spółkach w Polsce i za granicą. —

KAPITAŁ SPÓŁKI I AKCJE

§ 6 Kapitał zakładowy i akcje. Akcjonariusze

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 100.789,50 zł (słownie: sto tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie więcej 125.006,20 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy sześć złotych i dwadzieścia groszy).

1a. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 1.007.895 (słownie: jeden milion siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) i nie więcej niż 1.250.062 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwie) akcje, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych imiennych Serii A, o wartości nominalnej  0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych),

b) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 131.579 akcji zwykłych imiennych Serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie więcej niż 13.157,90 (słownie: trzynaście tysięcy sto pięćdziesiąt siedem 90/100 złotych),

c) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 118.483 akcji zwykłych imiennych Serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie więcej niż 11.848,30 (słownie: jedenaście tysięcy osiemset czterdzieści osiem 30/100 złotych).

2. Wszystkie 1.000.000 (jeden milion) akcji tworzy serię A o wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości 100.000,- zł (sto tysięcy złotych).

3. W momencie utworzenia Spółki wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki są imienne.

4. Każda akcja daje prawo do proporcjonalnego udziału w zysku Spółki przeznaczonym do podziału uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz do proporcjonalnego uczestnictwa w podziale majątku Spółki pozostałym po likwidacji.

5. Każda akcja imienna serii A daje takie samo prawo udziału w zysku Spółki przeznaczonym do podziału uchwałą Walnego Zgromadzenia.

6. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem jest tylko jeden ze współmałżonków.

7. Zniesienie lub ograniczenie przywilejów związanych z akcjami poszczególnych rodzajów następuje za odszkodowaniem.

8. Akcje dają prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu także przed dniem ich pełnego pokrycia.

§ 7 Rozporządzanie akcjami

 1.  Zbycie akcji imiennych serii A bądź rozporządzenie akcjami imiennymi serii A w inny sposób, w tym obciążenie prawem użytkowania lub zastawem bądź wydzierżawienie akcji serii A, możliwe jest po podjęciu stosownej uchwały wyrażającej zgodę przez Walne Zgromadzenie.
 2. Akcjonariusz wyrażający zamiar zbycia akcji serii A występuje do Zarządu Spółki z pisemnym wnioskiem, zawierającym między innymi wskazanie nabywcy (nabywców) jego akcji.
 3. W związku z wnioskiem, o którym mowa w ust 2, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie ze stosownym porządkiem obrad.
 4. Cena nabycia akcji serii A nie może być niższa od jej wartości nominalnej.       
 5. Pozostali akcjonariusze akcji serii A mają prawo pierwokupu zbywanych akcji.
 6. Rozporządzanie akcjami innych serii nie jest w jakikolwiek sposób ograniczone.

ORGANY SPÓŁKI

§ 8 Organy Spółki

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie.—–

§ 9 Zarząd

 1.   Zarząd składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza dokonuje również wyboru Prezesa Zarządu spośród członków Zarządu.
 2. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną 5-letnią kadencję.
 3. Każdy z członków Zarządu może być w każdej chwili odwołany (odpowiednio dotyczy to również pozbawienia Prezesa Zarządu pełnionej funkcji, nie odwołując tej osoby z Zarządu).
 4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.    

§ 10 Reprezentacja Spółki

W przypadku Zarządu wieloosobowego prawo do składania oświadczeń woli, dokonywania czynności prawnych i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki przysługuje Prezesowi Zarządu samodzielnie, dwóm innym członków Zarządu działającym łącznie, bądź też członkowi Zarządu działającemu razem z prokurentem. ———————————————–

§ 11 Uchwały Zarządu

 1. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że Statut Spółki stanowi inaczej. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw uchwale, decyduje głos Prezesa Zarządu.    
 2. Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli (a) wszyscy członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o posiedzeniu, a ponadto (b) większość członków Zarządu jest obecnych na posiedzeniu.        
 3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności: członek Zarządu, żądający zwołania posiedzenia. Jeśli żadna z osób wymienionych w zdaniu poprzedzającym nie jest obecna, posiedzeniu przewodniczy najstarszy z obecnych członków.

§ 12 Prokura

 1.  Prokura może być ustanowiona pisemnie na podstawie jednogłośnej uchwały Zarządu Spółki, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.
 2. Prokura może być odwołana w każdej chwili na podstawie pisemnego oświadczenia skierowanego do prokurenta i podpisanego przez któregokolwiek z członków Zarządu.
 3. Zakres upoważnienia prokurenta może zostać określony w uchwale Zarządu, o której mowa w ust. 1 powyżej, zgodnie z przepisami prawa.

§ 13 Rada Nadzorcza

 1.  Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 9 (dziewięciu) członków. Liczba członków Rady Nadzorczej będzie określona uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 2. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani przez Walne Zgromadzenie na wspólną 5-letnią kadencję.       
 3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.   
 4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
 5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej większość jej członków i wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
 6.  Z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół. —-
 7. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują przysługujące im prawa i obowiązki tylko osobiście.     
 8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być także podejmowane na posiedzeniach prowadzonych w formie konferencji telefonicznych w sposób umożliwiający wzajemną komunikację pomiędzy wszystkimi uczestniczącymi członkami Rady Nadzorczej. Takie uchwały są ważne pod warunkiem, że protokół z posiedzenia zostanie podpisany przez wszystkich członków Rady Nadzorczej. Przyjmuje się, że miejscem posiedzenia odbytego przez telefon jest miejsce pobytu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeżeli to on przewodniczy na posiedzeniu.                
 9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
 10. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.  
 11. Na pisemne żądanie minimum jednego członka Rady lub na żądanie Zarządu posiedzenie Rady Nadzorczej powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu.        
 12. Rada Nadzorcza może uchwalić własny regulamin.

§ 14 Kompetencje Rady Nadzorczej

 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.       

2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;-
c) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
d) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa powyżej;
e) zawieszanie w wykonywaniu czynności poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn;—-
f) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do tymczasowego pełnienia obowiązków członka Zarządu w przypadku, gdy poszczególny członek Zarządu lub cały Zarząd został zawieszony w pełnieniu czynności lub w przypadku zaistnienia innych przyczyn uniemożliwiających Zarządowi wykonywanie czynności;        
g) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;          
h) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości bądź prawa wieczystego użytkowania nieruchomości bądź udziału w nieruchomości bądź udziału w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości (w związku z czym w sprawach tych nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia);    
i) inne sprawy, które na mocy obowiązujących przepisów prawa lub innych postanowień niniejszego Statutu wymagają uchwały Rady Nadzorczej.——–

3. Czynności nadzoru Rada Nadzorcza wykonuje kolegialnie. Rada Nadzorcza może, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie, wyznaczać poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzoru.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymać wynagrodzenie na zasadach i w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 15 Walne Zgromadzenie

 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie będzie zwołane przez Zarząd w terminie do sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia będą zwołane na wniosek Zarządu, albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki.
 4. Ponadto, Rada Nadzorcza posiada prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za konieczne, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
 5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak i treść projektowanych zmian. W okresie, gdy wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje są imienne, Walne Zgromadzenie może być także zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
 6. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
 7. Każda akcja serii A daje prawo do jednego głosu w każdym głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu.  

§ 16 Uchwały Walnego Zgromadzenia

 1. Poza sprawami przekazanymi do kompetencji Walnego Zgromadzenia z mocy ustawy lub niniejszego Statutu, następujące sprawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia:

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
b) podejmowanie decyzji w sprawie podziału zysku oraz pokrycia strat;
c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
d) podejmowanie decyzji w sprawach roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
e) określenie liczby członków Rady Nadzorczej, powoływanie oraz odwoływanie Rady Nadzorczej jako całości lub jej poszczególnych członków;
f) określanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, przyznawanie rocznych / kwartalnych premii dla członków Rady Nadzorczej;
g) określenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, przyznawanie rocznych/kwartalnych premii dla członków Zarządu; —
h) tworzenie kapitałów w Spółce i podejmowanie decyzji o ich przeznaczeniu;
i) zmiana Statutu Spółki;
j) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki;
k) rozwiązanie lub likwidacja Spółki;
l) umarzanie akcji;
m) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego;
n) podejmowanie decyzji w innych sprawach, które zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statutem należą do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia;
o) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że kodeks spółek handlowych wymaga większości kwalifikowanej. Na pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia winni być obecni akcjonariusze posiadający łącznie ponad 50% akcji, aby Zgromadzenie mogło podejmować ważne uchwały. Jeżeli na pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia nie będzie kworum, o którym mowa powyżej, niezwłocznie zwołuje się kolejne Walne Zgromadzenie (drugi termin) z tym samym porządkiem obrad co pierwsze Walne Zgromadzenie, na którym to drugim terminie nie obowiązuje żaden wymóg dotyczący kworum.

3. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

4. Zgodnie z art 417 § 4 kodeksu spółek handlowych zmiana przedmiotu działalności Spółki, o którym mowa w art. 416 kodeksu spółek handlowych może nastąpić bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału.

§ 17 Rozporządzanie zyskiem Spółki

 1.   Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
 2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
 3.  Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku do wypłaty akcjonariuszom. Uchwałę o przesunięciu dnia dywidendy podejmuje się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.  
 4. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18 Kapitał zapasy. Inne kapitały

 1. Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitały rezerwowe, kapitały rozwojowe, kapitały dodatkowe łub kapitały przeznaczone na nagrody dla pracowników Spółki. Walne Zgromadzenie może tworzyć inne kapitały. Tworzy się kapitał zakładowy i zapasowy.
 2. Czysty zysk Spółki przeznacza się w szczególności na:

a) kapitał zapasowy,
b) utworzone inne kapitały lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia,        
c) dywidendę dla akcjonariuszy.

§ 19 Umowy z członkami Zarządu i innymi pracownikami Spółki

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Pozostali pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. W szczególności Zarząd zatrudnia oraz zwalnia pracowników (zawiera i rozwiązuje umowy ze zleceniobiorcami) Spółki oraz ustala ich wynagrodzenie. Zarząd może upoważnić inne osoby do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy. 

§ 20 Umorzenie akcji

 1.  Akcje mogą być umarzane.
 2.  Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. 
 3. W zamian za umorzone akcje serii A, Spółka wydaje świadectwa użytkowe imienne bez określonej wartości nominalnej. Za każdą umorzoną akcję serii A wydaje się jedno świadectwo użytkowe. W przypadku umorzenia więcej niż jednej akcji serii A można wydać zbiorowe świadectwo użytkowe obejmujące ekwiwalent za wszystkie umorzone akcje serii A, należące do danego akcjonariusza. Uprawniony ze świadectwa użytkowego uczestniczy w zysku Spółki przeznaczonym do podziału w takiej wysokości jak właściciel akcji serii A.   

§ 21 Rozwiązanie Spółki

 1.  Spółka może być rozwiązana w każdym czasie uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz z innych przyczyn przewidzianych przez prawo.
 2.  Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.”