Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki pod firmą Sportowy Klub Speedway’a Start Spółka Akcyjna z siedzibą w Gnieźnie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Wrzesińska 27-29, 62-200 Gniezno, biuro klubu,  w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00 – 14.00.

Na podstawie złożonych dokumentów akcji sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który prowadzi Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przepisami ww. ustawy wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi, a moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021 r.

Gniezno, 27 grudnia 2020 roku