Fundacja IMPILO - Cele statutowe

Cele Fundacji to:

 1. Promowanie aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia.
 2. Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego stylu życia, edukacji żywieniowej, propagowanie różnych form aktywności ruchowej.
 3. Propagowanie i upowszechnianie nowoczesnych form aktywności jako metody przeciwdziałania otyłości oraz innym zaburzeniom żywienia oraz jako formy rehabilitacji i wspomagającej leczenie chorób układu krążenia oraz rozwiązywanie problemów osób po różnego typu urazach, a także przeciwdziałającej depresji.
 4. Promowanie aktywności fizycznej jako formy fakultatywnej w nauczaniu wychowania fizycznego dzieci i młodzieży w szkołach.
 5. Propagowanie i upowszechnianie nowoczesnych formy aktywności, w tym tanecznych i aerobowych, jako metody poprawiania kondycji fizycznej i psychicznej.
 6. Ochrona i promocja zdrowia, w tym promocja zdrowego stylu życia wynikającego z aktywności ruchowej, propagowanie racjonalnego sposobu odżywiania się.
 7. Propagowanie i upowszechnianie różnych form radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych.
 8. Przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu i dyskryminacji ze względu m.in. na wiek, sprawność fizyczną, wagę.
 9. Działania mające na celu niwelowanie różnic społecznych i wyrównywanie szans.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, klubami sportowymi, fundacjami i stowarzyszeniami, ośrodkami wypoczynkowymi i rehabilitacyjnymi w kraju i za granicą.
 2. Prowadzenie szkoleń, warsztatów, działalności wydawniczej, rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych, biuletynu informacyjnego Fundacji i innych wydawnictw służącym celom statutowym, organizowanie konkursów;
 3. Organizowanie zespołów do prowadzenia szkoleń dla kadry instruktorów;
 4. Unifikowanie, szkolenie i doskonalenie umiejętności instruktorów;
 5. Organizowanie wycieczek, obozów, zjazdów i innych imprez dla dorosłych i młodzieży, rodzin: organizowanie imprez rekreacyjnych;
 6. Organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo – wychowawczych, edukacyjnych oraz związanych z profilaktyką prozdrowotną;
 7. Prowadzenie działalności naukowo – badawczej w celu realizacji przyjętych zadań
 8. Organizowanie akcji szkoleniowych i informacyjnych;
 9. Podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Fundacji;
 10. Fundacja może wspierać również działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.