Power Bank – konkurs z GTM Start Gniezno


Regulamin Konkursu „Kup Power Bank i wygraj nagrody GTM Startu Gniezno” (zwany dalej „Regulaminem”).

§ 1. [Organizator]

 1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Gnieźnieńskie Towarzystwo Motorowe START”, ul. Wrzesińska 27-29, 62-200 Gniezno, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000620753,  NIP: 7842499825, REGON: 364577714, (zwane dalej „Organizatorem”).
 2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

§2. Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.02.2021 i kończy się w dniu 31.03.2021 o godzinie 23:59.
 2. Prace konkursowe należy nadsyłać w terminie do dnia 31.03.2021 do godziny 23:59.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do dnia 02.04.2021.

§3. Komisja konkursowa

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

§ 4. Warunki udziału w konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała w ramach zgłoszenia niniejszy Regulamin.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 3. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej „Uczestnik”) jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.
 4. Zgłoszenia niespełniające podanych kryteriów nie będą uznawane, zaś Organizator zastrzega sobie prawo ich weryfikowania na każdym etapie Konkursu, jak również po jego formalnym zakończeniu.

§ 5. Zasady i Przebieg konkursu

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie: www.startgniezno.com oraz https://www.facebook.com/gtmstartgniezno
 2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest: zakup 8 sztuk produktu Power Bank Energy Drink, zachowanie paragonu zakupu i okazanie go przy zgłoszeniu Pracy Konkursowej, zrobienie zdjęcia, które będzie przedstawiało co dodaje energii Uczestnikowi Konkursu lub nagranie własnej reklamy video produktu Power Bank, przesłanie Pracy Konkursowej na adres biuro@startgniezno.com lub w wiadomości prywatnej na profilu Facebook GTM Start Gniezno
 3. Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedno zdjęcie lub film („Pracę Konkursową”).
 4. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu i przedstawiając Pracę Konkursową, zgadza się na jej wykorzystanie w komunikacji promocyjnej GTM Start Gniezno bez ram czasowych lub terytorialnych.
 5. Komisja Konkursowa, dokona oceny Prac Konkursowych, uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni 1 (słownie: jedną) zwycięską Pracę, która zostanie wyróżniona Nagrodą Główną (dalej: „Nagroda Główna”).
 6. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do wyłonienia dodatkowych Zwycięzców Konkursu i przyznania Nagród Dodatkowych (dalej: „Nagroda Dodatkowa”).
 7. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do zmiany Nagrody oraz Nagrody Dodatkowej.
 8. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na stronach Konkursu w terminie 2 dni roboczych od zakończenia Konkursu oraz przekazana za pośrednictwem oficjalnego profilu GTM Start Gniezno na platformie Facebook https://www.facebook.com/gtmstartgniezno

§ 6. Nagrody

 1. W Konkursie przewidziano następujące Nagrody dla Zwycięzców:
 • Nagroda Główna – przejazd motocyklem żużlowym podczas treningu z wybranym przez Organizatora zawodnikiem (z zachowaniem wszelkich ostrożności i reżimu sanitarnego), karnet na wszystkie rozgrywki GTM Start Gniezno w Drużynowych Mistrzostwach Polski I ligi na żużlu w sezonie 2021 oraz zestaw gadżetów GTM Start Gniezno
 • Nagroda Dodatkowa – karnet na wszystkie rozgrywki GTM Start Gniezno w Drużynowych Mistrzostwach Polski I ligi na żużlu w sezonie 2021 oraz zestaw gadżetów GTM Start Gniezno
 • Nagroda zostanie wysyłana przez Organizatora kurierem na adres podany przez Zwycięzcę lub będzie możliwa do odbioru w siedzibie Organizatora przy ul. Wrzesińskiej 27-29 w Gnieźnie, 62-200. W przypadku przejazdu motocyklem żużlowym Zwycięzca zobowiązany jest do osobistego stawiennictwa w siedzibie Organizatora w uzgodnionym wcześniej terminie przez Organizatora.
 • Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody – rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową.
 • Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych zwycięzców w chwili wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy. Przed wydaniem Nagrody zwycięzca może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości, przez co należy rozumieć dowód osobisty, paszport lub książeczkę wojskową, pod rygorami określonymi w § 6 pkt 6 Regulaminu powyżej.

§ 7. Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:
 • nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
 • wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do zgłaszania lub występowania w imieniu różnych Uczestników;
 • W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji, w tym drogą poczty elektronicznej, kontaktu telefonicznego. Podczas kontaktu z Uczestnikiem Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

§ 8. Prawa własności intelektualnej do prac konkursowych

 1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994, Nr 24, poz. 83), oraz że przysługują mu wyłączne osobiste i majątkowe prawa autorskie do Pracy Konkursowej.
 2. Uczestnik oświadcza, że zgłoszone przez niego Prace Konkursowe nie zawierają treści naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub treści niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich, nie nawołują do przemocy, nietolerancji, nie zawierają wulgaryzmów ani treści reklamowych osób trzecich.
 3. Organizator, w zamian za prawo Uczestnika do uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych będących utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu przeprowadzenia Konkursu, na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności w zakresie rozpowszechniania tych prac za pośrednictwem Internetu bez ograniczeń w miejscu i w czasie.
 4. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonych Prac Konkursowych, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 • w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 • w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w lit. a, b powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, przez Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczanie i produkcji towarów,
 • w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze – dokonywanie tych zmian lub modyfikacji w całości lub części oraz dokonywanie jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu,
 • w zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi,
 • w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonej Pracy Konkursowej, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania ze nagrodzonej Pracy konkursowej,
 • prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonej Pracy Konkursowej.
 • wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak: ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego.

5. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora. W razie konieczności, Zwycięzca na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich do nagrodzonych prac.

6. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, wskazuje się, iż z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 9. Przetwarzanie danych osobowych

 1. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.
 2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników Konkursu Organizatorowi w związku z niniejszym Konkursem jest Stowarzyszenie „Gnieźnieńskie Towarzystwo Motorowe START”, ul. Wrzesińska 27-29, 62-200 Gniezno, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000620753,  NIP: 7842499825, REGON: 364577714

Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Uczestnikowi wniesienie skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celach związanym z Konkursem i realizacją postanowień Regulaminu.

Podanie danych jest dobrowolne i nie jest konieczne wypełnianie stosownego formularza, jeżeli Uczestnik nie chce przetwarzania jego danych osobowych w powyższych celach.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Prowadzenie konkursu – jako działania marketingowego – jest prawnie uzasadnionym interesem Organizatora i jednocześnie powoduje konieczność wywiązania się z przyjętego wobec Uczestników zobowiązania.

Odbiorcami danych osobowych będą: firmy, stowarzyszenia, agencje marketingowe zajmujące się przygotowywaniem i wysyłką materiałów marketingowych oraz podmioty dostarczające materiały marketingowe tj. firmy kurierskie oraz poczta. Odbiorcami danych będą również podmioty zajmujące się hostingiem danych osobowych dla administratora i pozostałych odbiorców danych, agencje call center oraz spółki księgowe prowadzące rozliczenia podatkowe.

Więcej informacji na temat odbiorców danych mogę uzyskać pod numerem telefonu Infolinii: 223260601.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przeprowadzenia Konkursu i zrealizowania jego postanowień, z zaznaczeniem, iż dane osobowe są przechowywane przez okres uznany za konieczny do spełnienia celu, w jakim zostały zebrane (w tym, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych), w konsekwencji dane osobowe będą przetwarzane zasadniczo nie dłużej niż przez 10 lat od chwili zakończenia Konkursu, czyli do czasu definitywnego wygaśnięcia potencjalnych roszczeń zobowiązań wynikających z zapisów Regulaminu,